Mayian FmMayian Fm News

Ekilikuana olgavanai Ole Lenku ilarikok lele osho,peeitadoyio imbaa naipirta siasa

Eikilikuanaki larikok pee eitadoyio mbaa e siasa neasaki iltungana mbaa e maendeleo.

Ilomon kulo oimaka olgavanai le kaunti Olkejuado Joseph Ole Lenku, eirorita temurua e moikuapei Olkejuado terishata esotore oo mpisai olturur obo teina murua.

Etejo Ole Lenku erishata ena naasakini iltungana maendeleo alang nareu siasani dukuya siasa e 2022

Show More

Related Articles

Close